Ils scolarets dalla scoletta ed ils scolars dalla 1. e 2. classa da Falera han tematisau ed ein sefatschentai cun il tema meil. Duront che la natira era en fluriziun (ils malers) ein ils affons seprofundai en il vast tema dil ciclus dil meil. Igl ei vegniu zambergiau, cantau, empriu versets, experimentau, cuschinau, gustau, ferdau, quintau, observau ed empriu ina massa pertuccont il meil. Il punct culminont ei stau la viseta, ils 24 da matg 2016, al museum dalla natira a Cuera all’exposiziun speciala dil meil. Las scolastas ed ils affons han gudiu quella collaboraziun communabla e surtut l’excursiun el museum.